THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN (1/1)thuytien:THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA" /> THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN (1/1)thuytien:THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA" />

CHÚ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN (BÀI, THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN (BÀI

l version="1.0" encoding="UTF-8"?>THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

(1/1)

thuytien:THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA. Âm Hán:Ly bà ly bà đế, mong ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. Nghĩa:Mọi con đường lối và đặc thù của sự thấp hèn đa số tuân theo sự hấp thụ điều cao thâm và tính chất cao thâm mà vận tải thành ánh sáng rực rỡ tỏa nắng vinh quang. Đây là con đường rộng bự hay chận đứng mọi tai họa để viên mãn phước trí.Xuất xứ : Đại phương đẳng đà la ni kinh
Đây là bài bác chú của bảy đức Phật đang nói từ phần lớn đời vượt khứ. Thần chú này hay diệt được các tội tứ trọng, ngũ nghịch cùng được vô lượng phước, nếu chân tình trì tụng.1/ NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya.Tadyatha: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.Âm Hán: Nam tế bào Phật đà gia, nam mô đạt ma da, nam mô tăng già da. Phái mạnh mô tiệm tự tại ý trung nhân tát ma ha tát, ráng đại bi vai trung phong giả. Đát điệt tha: Án chước yết ra, phân phát để, chấn đa mạt ni, ma ha chén đằng mế, rô rô, (rô rô) để sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, cởi ha.Nghĩa: Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Nhỏ xin quy mạng Đức gửi luân vương suôn sẻ bảo châu đại liên hoa là Bậc vẫn xa lìa nội trần với ngoại trần. Con xin an trụ theo ánh lửa rực rỡ tỏa nắng của Ngài nhằm triệu thỉnh chư Phật, tình nhân Tát, nhân hậu Thánh Chúng, tám cỗ Trời Rồng, chư vị Hộ Pháp hỗ trợ cho con phá bại trung tâm chấp ngã, phân phát khởi tâm người yêu đề, thành tựu mèo tường. Xuất xứ: Như Ý chổ chính giữa Đà La Ni Kinh. Ngôn từ kinh này nói đến Bồ tát cửa hàng Tự tại được sự chấp thuận đồng ý của Đức Phật ngay tức thì tuyên thuyết Vô chướng ngại Quán Tự tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân vương vãi Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu fan nào tụng chú này 1 biến hóa thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành tích sự nghiệp. Còn ví như ngày nào cũng tụng 108 biến đổi thì sẽ có chạm màn hình khiến thấy được thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà cùng núi bửa Tát La nơi bồ tát Quán rứa Âm cư ngụ, ngoài đọa vào đường ác. 2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ Namah samanta, Buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha: OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.Âm Hán: Nam tế bào tam mãn đà, mẫu mã đà nẫm, a chén ra để hạ đa xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha:Án khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị fe trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha. Nghĩa: Hỡi ánh lửa bùng cháy rực rỡ của Như Lai Vô loài kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con được an trú trong sự gia trì này nhằm phá chảy sự trì độn lừ đừ của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho con dứt trừ được gần như tai nạn, thành quả sự an vui giỏi lành. Xuất Xứ: kinh Xí Thạnh quang quẻ Đại oai Đức Tiêu Tai như ý cát tường Đà La Ni. Thần chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu việc cát tường. Một trong các 4 Đà La Ni thông dụng trong Thiền lâm, cũng chính là pháp Tức Tai vào Mật giáo. Thần chú này bắt đầu từ Kinh Xí Thạnh quang Đại oai nghiêm Đức Tiêu Tai cát tường như ý Đà La Ni với Kinh Đại oai phong Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh quang đãng Như Lai tiêu diệt Nhất Thiết tai nạn đáng tiếc Đà La Ni. 3/ CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ LA NI Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.Âm Hán: Nam mô Phật đà da, nam tế bào Đạt ma da, nam tế bào Tăng dà gia.Án vớ đế, hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, tía rô rị, ta phạ ha.Nghĩa: Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Vinh quang nạm sự thành công ! Hãy nụ cười ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo giữ gìn từ bỏ tính an nhàn của Đại Niết Bàn.Xuất Xứ: kinh Ðại Tập (Sutrasamuccaya)Nếu bạn tụng chú này một biến, công đức cũng bằng như lễ Ðại Phật Danh kinh tứ vạn năm ngàn tứ trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến. Chế tạo ra tội quá mười cõi gần cạnh độ, đọa vào A Tỳ âm phủ chịu tội, kiếp hết lại sanh nơi khác để chịu đựng tội. Niệm chú này một biến, tội kia những được tiêu diệt, không hề đọa vào địa ngục, khi mạng chung đưa ra quyết định vãng sanh Tây phương rứa giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh. 4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM, TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.Âm Hán:Nam mô tát nhiều nẫm, tam miệu tam ý trung nhân đà, câu đưa ra nẫm, đát điệt tha: Úm phân tách lệ chủ lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.Nghĩa: Quy mạng bảy trăm triệu đấng chủ yếu Đẳng bao gồm Giác - Chân ngôn nói rằng: lúc Thân, Khẩu, Ý vừa lòng nhất với việc Giác Ngộ Phật Tính vẫn đi trực tiếp vào từ bỏ Tính thanh tịnh của Tâm người tình Đề và thọ dấn mùi vị an nhàn của Đại Niết Bàn. Xuất xứ: Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Đà La Ni Kinh tín đồ trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, hoàn toàn có thể diệt được những tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bịnh hoạn, tăng đột biến phước thọ. 5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ quang đãng MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI OM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ. Âm Hán:Án nài nỉ ma ba cát ngoả đế, a tía ra mật ra đạp, a ưu rị a nạp, đánh tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra để dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.Án tát rị ba, tang tư cát rị, bốc rị thuật đạp, đạt ra mả đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta bố ngoả, tỷ thuật đế, mã hắt nài dã, chén bát rị ngỏa rị tá hắt. Nghĩa:Quy mạng lễ Đức vắt Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH quang MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng bao gồm Đẳng chính Giác. OM, tất cả hoạt động Tâm Ý số đông là Pháp Tính cực thanh tịnh. Tịnh tâm như trường đoản cú Tính chiến hạ thượng của hỏng Không. Hãy phân phát khởi win Nguyện to lớn để mau chóng dành được sự an lạc thanh tịnh của Đại Niết Bàn. Nguồn gốc: Thánh vô lượng thọ ra quyết định quang minh vương vãi Như Lai đà la ni kinh. 6/ DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN NAMO BHAGAVATE, BHAISAIJYA GURU, VAITURYA, PRABHA, RAJAYA TATHAGATAYA, ARHATE, SAMYAK SAMBUDDHAYA, TADYATHA. OM BHAISẠIJYE, BHAISAIJYE, BHAISAIJYA, SAMUDGATE SVÀHÀ.Âm Hán:Nam tế bào Bạc-già-phạt-đế, bệ cạnh bên xả lụ-rô, thích hợp lưu-li, bát lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết nhiều gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ gần cạnh thệ, bệ gần cạnh thệ, bệ cạnh bên xã, tam một yết đế tóa ha.Nghĩa:Quy mạng Đức cố Tôn Dược sư lưu giữ ly quang đãng vương Như Lai Ứng Cúng chủ yếu Đẳng chủ yếu Giác - Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho nhỏ thuốc hủy diệt bệnh quả Báo, bệnh dịch Nghiệp Ác, dịch Kiến Tư, căn bệnh Trần Sa, căn bệnh Vô Minh để cho con nhanh chóng phát sinh được đạo quả Vô Thượng người thương Đề.Xuất Xứ: kinh Dược Sư nếu như ai tất cả bịnh chi, chỉ chuyên nhứt trung khu đọc thần chú này 108 đổi mới để chú nguyện vào ly nước sạch sẽ rồi uống thì những bệnh phần lớn tiêu trừ. Còn người nào siêng tâm trì tụng trọn đời thì được không đau ốm, đến lúc mạng tầm thường được vãng sanh về trái đất Tịnh lưu lại Ly bên Đông Phương của Phật Dược Sư. 7/ quan liêu ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN OM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA,VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ. Âm Hán:Án ma ni chén bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt cha đạt, tích để ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát, nạp vấp ngã ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, nài ma lô kiết thuyết ra gia, tóa ha. Nghĩa:OM MA NI BÁT MÊ HÙM là đặc điểm mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí. Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa mọi sự chấp duy trì mà thành công trong khắp các cõi. Hãy luyện những căn mang đến thanh tịnh để thành tựu viên mãn những pháp và siêu việt vớ cả. Nhỏ xin quy mạng công đức nội triệu chứng của Đức rứa Tự Tại. Nguyện cho bé được thành quả như Ngài. Xuất Xứ: ghê Trang Nghiêm Bảo Vương
Phật bảo Trừ dòng Chướng nhân tình Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này cạnh tranh được gặp mặt gỡ, nếu như có tín đồ nào được sáu chữ Ðại Minh vương đây, thì người đó tham, sân, si, độc cần yếu nhiễm ô. Giả dụ đeo với trì giữ địa điểm thân, người đó cũng không truyền nhiễm trước bịnh bố độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với các Như Lai ngoài ra khó biết, huống gì tình nhân Tát làm rứa nào biết được. Ðây là nơi bổn tâm vi diệu của cửa hàng Tự Tại ý trung nhân Tát. 8/ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA. Âm Hán:Ly bà ly bà đế, cầu ha ước ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. Nghĩa:Mọi đường lối và tính chất của sự tốt hèn phần đông tuân theo sự kêt nạp điều cao thâm và tính chất cao cả mà chuyển động thành ánh sáng bùng cháy rực rỡ vinh quang. Đây là con phố rộng béo hay chận đứng mọi tai họa để viên mãn phước trí.Xuất xứ : Đại phương đẳng đà la ni kinh
Đây là bài chú của bảy đức Phật đang nói từ số đông đời quá khứ. Thần chú này hay khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch cùng được vô lượng phước, nếu thật tình trì tụng.9/ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ ĐỘ ĐÀ LA NI NAMO AMITÀBHÀYA TATHÀGATÀYA TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SAMBHAVE AMRITA VIKRÀNTE AMRITA VIKRÀNTA GAMINI GAGANA KÌRTIKARE SVAHA. Âm Hán:Nam mô a di nhiều bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đá tì ca lan đế, A di rị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha. Nghĩa:Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng: tồn tại cam lộ, tạo nên cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải khắp hỏng không, thành tựu cat tường.Xuất xứ: khiếp niệm Phật ba la mật người chuyên tụng chú này được Phật A Di Đà thường xuyên ngự trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện đời an ổn, khi mạng bình thường được tuỳ ý vãng sanh. 10/ THIỆN NỮ THIÊN CHÚ NAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA. NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ,PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI,MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE,MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE,SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA,AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITREUPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE,SAMANTA ARTHA ANUPALANI. Âm Hán:Nam mô Phật Đà gia, Nam tế bào Đạt Ma gia, Nam tế bào Tăng già gia.Nam tế bào thất lị ma ha đề tỷ gia, Đát nễ dã tha, cha lị phú thọ na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,Ma ha tỳ ra ha đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,Ma ha ca lị dã ba nễ, bố ra tía nễ,Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu chén bát lê đế, phú lệ na,A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ tất đế, Ma ha di lặc đế,Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni. Nghĩa:Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Quy y cát tường Đại Thiên. Chú nói như vậy: Hỡi Đấng quyền lực hay ban ba sự viên mãn thù thắng ! Đấng nhà tể Đại Tác Nghiệp hay nhìn thấy khắp nẻo to lớn !Hãy khéo léo làm cho toàn bộ đều được đầy đủ. Hãy khiến cho khắp toàn bộ mọi nơi phần đông được sự viên mãn thù thắng buổi tối thượng. Hãy bộc lộ lòng Đại Từ tạo cho Lý Pháp Tính lan sáng màu nhiệm rộng lớn để cho con và bọn chúng sinh được ham mê ứng với sự lợi ích chân chính. Mừng chũm Đấng biểu thị của lòng yêu thương thương. Đấng chân chính gìn giữ sự lợi ích. Hãy giúp cho con và bọn chúng sinh mọi gìn giữ được mọi mọi tài sản lợi ích. Nguồn gốc xuất xứ : ghê Kim quang Minh Trong ghê này nói những kẻ tụng chú này, phàm mong muốn cần sử dụng điều đưa ra thì hồ hết được đầy đủ.(Trích trường đoản cú dv. )

Âm Hán:Ly bà ly bà đế, mong ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

Bạn đang xem: Thất phật diệt tội chân ngôn

Âm Phạn:Rê pa rê page authority tê, ku ha ku ha tê, tờ ra ni tê, ni ga la ri tê, vi ma ri tê, ma ha ga tê, xăng tim kờ ri tê, xóa ha.

Toàn bài xích Chú trên có thể diễn dịch là: “Mọi mặt đường lối Phẩm hạnh của sự thấp nhát và đặc điểm thấp hèn đầy đủ tuân theo sự hấp thụ điều cao cả và tính chất cao thâm mà vận chuyển thành ánh sáng rực rỡ vinh quang.

Xem thêm: Thời trang đầm tuổi trung niên giá tốt tháng 6, 2023, đầm trung niên cao cấp

Đây là con phố rộng to hay chận đứng mọi tai họa để như ý Phước Trí”.


Chia sẽ:


Thẻ:Thập Chú, Thất Phật diệt Tội Đà Ra Ni

Post navigation

← 07. Tiệm Âm phiêu lưu Đà Ra Ni 09. Bạt độc nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn bản Đắc sinh Tịnh Độ Đà Ra Ni →
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Lịch Âm Dương
Ghi-Danh Kênh You
Tube
bài bác Mới Đăng
Tìm kiếm….
Search
Kết quả kiếm tìm kiếm phrase (results_count of results_count_total)
Hiển thi results_count hiệu quả tìm kiếm của results_count_total
Điều kiện lọc tổng thể
search theo tiêu đề bài viết
tìm kiếm đúng đắn
lọc theo
nội dung bài viết
từ Điển Phật học tập
nội dung bài viết theo tháng ngày dd-mm-yy
Nam mô A Di Đà Phật
PHẬT HỌC TINH YẾU
 Hòa thượng đam mê Thiền Tâm
Diễn đọc: Anh Thơ, Huệ Tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *