Vở bài tập toán lớp 4 nâng cao lớp 4, bài tập toán nâng cao lớp 4

Các siêng đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 là tài liệu tổng hợp những bài tập toán nâng cấp lớp 4 hay, hữu ích. Toán lớp 4 nâng cấp này bao gồm các việc về 11 chuyên đề, được thu xếp từ dễ đến khó dành cho các em học sinh, phụ huynh với thầy cô giáo tìm hiểu thêm và học tập tập.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 nâng cao


Chuyên đề 1: Tìm thành phần chưa chắc chắn của phép tính

Bài 1: tra cứu x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: tìm kiếm x

a. X + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. X - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: tìm kiếm x

a. X × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. X : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: kiếm tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: tìm kiếm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. X : 125 x 64 = 4608

d. X : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: tìm kiếm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450 

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137 

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072


21683 - ( x : 47) = 4857

Bài 7*: tra cứu x

a. 75 x ( x + 157) = 24450 

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84

41846 : (x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137 

4057 + (x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - (x : 47) = 4857

Bài 8*: search x

a. 327 x (126 + x) = 67035

10208 : (108 + x) = 58

b. 68 x (236 - x) = 9860

17856 : (405 - x) = 48

c. 4768 + 85 x x = 25763

43575 - 75 x x = 4275

d. 3257 + 25286 : x = 3304

3132 - 19832 : x = 3058

Bài 9*: Tìm x

X x 62 + X x 48 = 4200

X x 186 - X x 86 = 3400

X x 623 - X x 123 = 1000

X x 75 + 57 x X = 32604

125 x X - X x 47 = 25350

216 : x + 34 : x = 10

2125 : x - 125 : x = 100

Chuyên đề 2: Thứ tự triển khai các phép tính trong biểu thức. Tính quý hiếm của biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính giá trị biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57


Bài 4: Tính cực hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính cực hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính quý hiếm biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính giá trị biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23

425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính quý giá biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: mang đến biểu thức p = m + 527 x n

a. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: mang lại biểu thức phường = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính p khi x = 52.

b. Kiếm tìm x để p = 48.

Bài 8*: cho biểu thức p. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính p. Khi x = 145.

b. Kiếm tìm x để p = 373.

- mang đến biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Search x nhằm B = 40849.

Bài 9*: Hãy so sánh A cùng B biết :

a. A = 1a26 + 4b4 + 57c

B = ab9 + 199c

b. A = a45 + 3b5

B = abc + 570 - 15c

c. A = abc + pq + 452

B = 4bc + 5q + ap3

Bài 10*: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a. 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b. Milimet + pp + xx + yy

c. 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 11*: mang lại biểu thức: A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có giá trị là: (chú ý trình bày quá trình thực hiện).

a, 47

b, Số bé bỏng nhất bao gồm thể.


c, Số lớn số 1 có thể.

Bài 12*: cho dãy số : 3 3 3 3 3 (5 5 5 5 5). Hãy điền thêm những dấu phép tính và dấu ngoặc vào dãy số nhằm có kết quả là :

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x 20 x 125 x 8 - 8 x 20 x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x trăng tròn - 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

*

*

*

Bài 8*: đến A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 không tính A và B, em hãy tính nhanh tác dụng của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối tình dục giữa các thành phần của phép tính

A/ vận dụng mối quan hệ để Tìm các thành phần của phép tính:

Câu 1- Tìm một số biết rằng nếu cùng số đó với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một vài biết rằng nếu rước 2348 cùng với số kia thì được tổng là 5247.


- Tìm một vài biết rằng giả dụ trừ số đó cho 3168 thì được 4527.

- Tìm một trong những biết rằng nếu đem 7259 trừ đi số đó thì được 3475.

Câu 2- nhì số bao gồm hiệu là 1536. Nếu cấp dưỡng số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- nhì số có hiệu là 1536. Nếu sút ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- nhì số có hiệu là 3241. Nếu bớt số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- nhì số tất cả hiệu là 3241. Nếu chế tạo số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Câu 3- nhì số gồm hiệu là 4275. Nếu cung cấp số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và giảm ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

- nhì số bao gồm hiệu là 5729. Nếu sản xuất số trừ 2418 đơn vị và sút ở số bị trừ 1926 đơn vị thì được hiệu mới bởi bao nhiêu ?

Câu 4- cho 1 phép trừ. Nếu cung ứng số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và sút ở số trừ 1738 đơn vị thì được hiệu bắt đầu là 7248. Search hiệu ban đầu của phép trừ.

Cho một phép trừ. Nếu tiếp tế số trừ 1427 đơn vị và giảm ở số bị trừ 2536 đơn vị thì được hiệu mới là 9032. Search hiệu ban đầu của phép trừ.

Câu 5- Tìm một số trong những biết rằng ví như nhân số kia với 45 thì được 27045.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu rước 72 nhân cùng với số đó thì được 14328.

- Tìm một trong những biết rằng nếu phân tách số đó mang đến 57 thì được 426.

- Tìm một số biết rằng nếu rước 57024 chia cho số kia thì được 36.

Câu 6- Tìm hai số biết số mập gấp 7 lần số bé xíu và số nhỏ xíu gấp 5 lần thương. (hơn, kém)

- Tìm nhị số biết số béo gấp 9 lần thương với thương gấp 4 lần số bé.

- Tìm nhì số biết số số nhỏ xíu bằng 1/5 số to và số phệ gấp 8 lần thương.

- Tìm nhị số biết thương bởi 1/4 số phệ và gấp 8 song số bé.

- Tìm hai số biết số số nhỏ bé bằng 1/3 thương với thương bởi 1/9 số lớn.

Câu 7- trong một phép phân tách hết, 9 phân tách cho mấy để được:

a, Thương béo nhất.

b, Thương bé nhỏ nhất.

Câu 8-Tìm một vài biết nếu chia số đó cho 48 thì được yêu quý là 274 với số dư là 27.

- vào một phép chia tất cả số chia bởi 59, thương bằng 47 và số dư là số bự nhất rất có thể có. Kiếm tìm số bị chia.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu mang số đó phân chia cho 74 thì được thương là 205 và số dư là số dư bự nhất.

- kiếm tìm số bị chia của một phép phân tách biết thương gấp 24 lần số phân tách và gồm số dư lớn nhất là 78.

B/ vận dụng kĩ thuật tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của hai số là 82. Nếu cấp số hạng trước tiên lên 3 lần thì được tổng bắt đầu là 156. Tìm nhì số đó.

- Tổng của nhị số là 123. Nếu cấp số hạng thiết bị hai lên 5 lần thì được tổng new là 315. Tìm nhì số đó.

Câu 2, Hiệu của hai số là 234. Nếu vội số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 1058. Tìm nhị số đó.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu gấp số trừ lên 3 lần thì được hiệu new là 113. Tìm nhì số đó.

- Hiệu của hai số là 57. Trường hợp viết thêm chữ số 0 vào tận bên yêu cầu số bị trừ thì được hiệu mới là 2162. Tra cứu số bị trừ cùng số trừ.


- Hiệu của nhị số là 134. Ví như viết thêm một chữ số vào tận bên buộc phải số bị trừ thì được hiệu mới là 2297. Tra cứu số bị trừ , số trừ với chữ số viết thêm.

Câu 3, Tổng của hai số là 79. Nếu tăng số đầu tiên lên 4 lần với tăng số sản phẩm hai lên 5 lần thì được tổng new là 370. Tìm nhì số đó.

- Tổng của nhị số là 270. Nếu như tăng số đầu tiên lên 2 lần và tăng số đồ vật hai lên 4 lần thì tổng mới tăng thêm 370 1-1 vị. Tìm nhị số đó.

Câu 4, Tích của nhì số là 1932. Nếu phân phối thừa số thứ nhất 8 đơn vị chức năng thì được tích bắt đầu là 2604. Tìm nhì số đó.

- Tích của nhì số là 1692. Nếu sút ở quá số thiết bị hai 17 đơn vị thì được tích mới là 893. Tìm hai số đó.

Câu 5 - lúc cộng một số tự nhiên với 107, một bạn học sinh đã chép nhầm 107 thành 1007 buộc phải được hiệu quả là 1996. Tìm kiếm tổng đúng của phép cộng.

- Khi cùng 2009 với một vài tự nhiên, một bạn học sinh đã chép nhầm 2009 thành 209 đề nghị được kết quả là 684. Tìm số hạng chưa biết.

Câu 6, lúc trừ một số trong những có 3 chữ số cho 1 số có một chữ số, vị đãng trí, một bạn học viên đã khắc số trừ trực tiếp với chữ số hàng ngàn nên vẫn được kết quả là 486 mà lẽ ra công dụng đúng phải là 783. Tìm số bị trừ với số trừ.

Chuyên đề 5: dấu hiệu chia hết

Kiến thức nên nắm:

- học sinh nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ dấu hiệu chia hết mang lại 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ tín hiệu chia hết mang lại 3 ; 9. (xét tổng các chữ số)

+ gắng được những dấu hiệu chia hết đến 4 ; 8

+ cầm cố được các dấu hiệu phân tách hết mang lại 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ vậy được một trong những tính chất của phép chia hết cùng phép chia bao gồm dư.

- Biết phụ thuộc dấu hiệu phân chia hết để khẳng định số dư trong các phép chia.

- Biết nhờ vào dấu hiệu phân chia hết để tìm số với lập các số theo yêu cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số có 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân chia hết mang lại 2 ; b. Phân chia hết đến 3 ; c. Chia hết đến 5;

d. Phân tách hết mang đến 9. G. Chia hết cho cả 5 với 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2* Viết 5 số bao gồm 5 chữ số khác nhau:

a. Phân chia hết mang lại 6 ; b. Chia hết cho 15 ; c. Chia hết cho 18 ; d. Phân tách hết đến 45.

3* Viết 5 số gồm 5 chữ số không giống nhau:

a. Phân tách hết mang lại 12 ; b. Phân tách hết mang lại 24 ; c. Chia hết đến 36 ; d. Phân chia hết cho 72.

4- với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số có 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Phân chia hết đến 2. B. Phân chia hết cho 5. C. Chia hết mang đến 3.

5 - với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ các số gồm 3 chữ số khác nhau:

a. Chia hết cho 2. B. Phân tách hết mang đến 5. C. Phân tách hết cho 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về quan hệ tỉ số

Dạng 1: tra cứu phân số của một số.

1 - Lớp 4B có 35 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nam. (2 cách)

2 - Lớp 4A tất cả 18 học sinh nam. Số học sinh nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học sinh ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 36m, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích miếng đất.

4 - Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 3/5m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó.

5- Một shop có 15 tạ gạo. Đã buôn bán 2/3 số gạo. Hỏi shop còn lại ? kilogam gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài 25m, rộng lớn 18m. Người ta thực hiện 2/5 diện tích để đào ao, phần khu đất còn lại để gia công vườn. Tính diện tích s phần đất làm vườn.

6- Hùng có một số tiền, Hùng sẽ tiêu không còn 45000 đồng. Do vậy số tiền sót lại bằng 3/5 số tiền sẽ tiêu. Hỏi ban sơ Hùng tất cả bao nhiêu tiền?

Dạng 2: Tìm một số trong những khi biết quý hiếm phân số của nó

3 - Lớp 4A tất cả 18 học sinh nam. Số học sinh nam bởi 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học viên nữ.(2 cách)

4 - Lớp 4B bao gồm 12 học viên nữ. Số học sinh nữ bằng 2/3 số học viên nam. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học tập sinh. (2 cách)

- Lớp 4B bao gồm 15 học sinh nam. Số học viên nam bằng 5/4 số học viên nữ. Hỏi lớp 4B bao gồm bao nhiêu học sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học sinh giỏi của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A gồm bao nhiêu học sinh giỏi?

- kiếm tìm chiều lâu năm của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bằng 9/10 km.

- gồm hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu nghỉ ngơi thùng trước tiên là 24 lít. Ba phần tư số dầu nghỉ ngơi thùng thiết bị hai là 36 lít. Hỏi cả hai thùng có toàn bộ bao nhiêu lít dầu ?

- Khối 5 tất cả 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học sinh của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học viên của lớp 5C là 16 học tập sinh. Hỏi khối 5 có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

6- Hải có một trong những tiền, Hải vẫn tiêu hết 45000 đồng. Vậy nên số tiền đang tiêu bởi 2/3 số tiền Hải bao gồm ban đầu. Hỏi sau thời điểm tiêu, Hải còn lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một vài tiền, Hùng đã tiêu hết 36000 đồng. Vậy nên số tiền sẽ tiêu bằng ba phần tư số chi phí còn lại. Hỏi ban sơ Hùng có bao nhiêu tiền?

Dạng 3: Dạng mở rộng:

1- Lan tất cả 84000 đồng, Lan download vở hết 2/7 số tiền, tải sách không còn 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn sót lại bao nhiêu tiền? (2 cách)

- Lớp 4A gồm 35 học sinh. Cuối năm học, bao gồm 2/7 số học tập sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh giành danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi gồm ? học viên không đạt danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mỗi người biết tuổi tía là 45 tuổi.

2- Tuổi anh bởi 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng một nửa số tuổi anh. Tính tuổi mỗi cá nhân biết tuổi cha là 45 tuổi.

- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi tía và bởi 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi ba là 45 tuổi.

3- Một siêu thị có 96kg muối. Buổi sáng bán tốt 24kg muối, buổi chiều chào bán 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi siêu thị đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Một cửa hàng có 196kg gạo. Ngày đầu bán tốt 84kg gạo ngày trang bị hai bán 3/4 số gạo còn lại. Hỏi sau nhị ngày bán siêu thị còn lại từng nào ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng gồm 42 chiếc kẹo, chị đến An 2/7 số kẹo, mang lại Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng chị Hồng còn lại bao nhiêu loại kẹo?

- người mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa sở hữu cặp hết 2/3 số tiền, mua cây bút hết 3/4 số chi phí còn lại. Hỏi Hoa còn sót lại bao nhiêu tiền?

- Lớp 4A bao gồm 40 học sinh. Cuối năm học, có 3/8 số học sinh giành danh hiệu học sinh Tiên

Tiến, 2/5 số học sinh còn lại đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi có ? hsinh ko đạt danh hiệu.

5- một tấm vải lâu năm 20m. Đã may áo không còn 4/5 tấm vải đó. Số vải còn sót lại người ta đem may những túi,

mỗi túi không còn 2/3m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu chiếc túi như vậy?

6- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 24m, rộng 15m. Người ta sử dụng 3/8 diện tích để trồng hoa, 1/5 diện tích để làm đường đi, phần diện tích s còn lại để xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- công dụng của học tập kì I, lớp 4A tất cả 1/4 số học viên đạt học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm bao nhiêu so với cả lớp?

2 - Lớp 4B tất cả 18 học viên nam. Số học viên nữ bằng 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A tất cả bao nhiêu học sinh nữ.

3- Cường có một trong những tiền, Cường đã tiêu không còn 45000 đồng. Bởi vậy số tiền còn lại bằng ba phần tư số chi phí Cường bao gồm ban đầu. Hỏi Cường sót lại bao nhiêu tiền?

4 - Lan có một vài tiền. Lan đã tiêu hết 3/4 số tiền thì sót lại 20000 đồng. Hỏi lúc đầu Lan bao gồm bao nhiêu chi phí ?

5- phái mạnh có một trong những tiền, sau thời điểm mua vở hết 5/8 số tiền thì Nam sót lại 24000 đồng. Hỏi lúc đầu Nam gồm bao nhiêu tiền?

6 - Một thùng cất đầy dầu trọng lượng 48 kg, tín đồ ta rót ra 5/9 số dầu vào thùng thì thùng dầu chỉ từ nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

- Một thùng chứa đầy mắm cân nặng 27 kg, tín đồ ta rót ra 2/5 số mắm trong thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

7 - Tuổi em bởi 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bởi 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng thể tuổi của hai bạn bè là 30 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

Xem thêm: Quán Ăn Ngon Rẻ Ở Bình Thạnh, Ăn Tối Ở Bình Thạnh: Ăn Gì Ngon

- Số tuổi em bởi 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết toàn bô tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi. Tính số tuổi của mỗi người.

8- Một người buôn bán trứng, buổi sáng phân phối được 01/05 số trứng, buổi chiều bán tốt 1/3 số trứng. Biết chiều tối bán nhiều hơn thế nữa buổi sáng là 30 quả. Hỏi sót lại bao nhiêu quả trứng?

- Một sản phẩm cày, ngày trước tiên cày được 3/8 diện tích s ruộng, ngày trang bị hai cày được 2/5 diện tích s ruộng cùng như vậy, ngày thứ hai vẫn cày nhiều hơn thế ngày thứ nhất 100m2. Hỏi từng ngày, lắp thêm cày này đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

- Qua dịp KTĐK lần II, lớp 5A tất cả 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, còn lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm tốt hơn số học sinh đạt điểm tương đối là 12 em.

a. Tính số học viên lớp 5B.

b. Tính số học sinh mỗi loại.

9- Một xe vật dụng đi quãng đường từ A mang đến B. Giờ đầu tiên đi được 2/7 quãng đường, giờ máy hai đi được 1/7 quãng đường, giờ đồng hồ thứ bố ôtô đi 56 km nữa thì không còn quãng đường. Hỏi quãng đường AB dài từng nào km?

- Một oto đi quãng mặt đường từ A mang đến B. Giờ đầu tiên đi được 2/5 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/7 quãng đường, giờ thứ bố ôtô đi 42 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng mặt đường AB dài từng nào km?

- Một người phân phối trứng, lần thứ nhất bán được 1 tháng 5 số trứng, lần sản phẩm hai phân phối 3/8 số trứng thì còn sót lại 17 quả. Hỏi bạn đó đem phân phối ? quả trứng và mỗi lần bán bao nhiêu quả?

- Một bác công nhân, mỗi tháng ăn uống hết 1/2 sô chi phí lương, trả tiền nhà hết 1/6 số chi phí lương, tiêu vặt hết 1 tháng 5 số chi phí lương, thời điểm cuối tháng bác còn để đã có được 200000 đồng. Tính coi lương tháng của chưng công nhân là bao nhiêu?

10- Đạt có một số tiền. Đạt download vở hết 2/3 số tiền, mua cây viết hết 1/5 số tiền còn lại sau thời điểm mua vở thì sót lại 8000 đồng. Hỏi ban đầu Đạt tất cả bao nhiêu chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải việc có lời văn

- gồm 4 thùng dầu như nhau chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi gồm 16 thùng như thế thì chứa được từng nào lít ?

- Biết 28 bao lúa hệt nhau thì chứa tổng cộng 1260 kg. Hỏi nếu bao gồm 1665 kg lúa thì đựng trong từng nào bao ?

- Xe trước tiên chở 12 bao đường, xe sản phẩm công nghệ hai chở 8 bao đường, xe thứ hai chở ít hơn xe trước tiên 192 kg đường. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu kg đường ?

- nhị xe ôtô chở tổng cộng 4554 kilogam thức ăn gia súc, xe trước tiên chở 42 bao, xe sản phẩm hai chở nhiều hơn nữa xe đầu tiên 15 bao. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg ?

- cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán không còn 84 viên bi và sót lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán siêu thị có bao nhiêu viên bi ?

- Có một số trong những lít nước mắm đóng góp vào những can. Nếu như mỗi can đựng 4 lít thì đóng góp được 28 can. Hỏi nếu như mỗi can cất 8 lít thì đóng được từng nào can ?

II/ Toán mức độ vừa phải cộng:

- học sinh cần đọc được tư tưởng về số TBC và tìm kiếm được số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được các bài toán tra cứu số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày trước tiên xuất 180 tấn, ngày trang bị hai xuất 270 tấn, ngày thứ bố xuất 156 tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

2 - Hằng có 15000 đồng, Huệ có khá nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi bạn có từng nào tiền?

- Hằng tất cả 15000 đồng, Hằng có ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi vừa phải mỗi chúng ta có từng nào tiền?

3 - Lan tất cả 125000 đồng, Huệ có rất nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có thấp hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi vừa phải mỗi chúng ta có từng nào tiền ?

- Lan tất cả 125000 đồng, do vậy Lan có khá nhiều hơn Huệ 37000 đồng tuy nhiên lại ít hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi vừa đủ mỗi các bạn có bao nhiêu tiền ?

4 - Hằng gồm 15000 đồng, Huệ có số tiền bởi 3/5 số tiền bạc Hằng. Hỏi vừa đủ mỗi các bạn có bao nhiêu tiền?

- Hằng bao gồm 15000 đồng, Hằng có số tiền bằng 3/5 số tiền tài Huệ. Hỏi vừa đủ mỗi bạn có bao nhiêu tiền?

5- Lan tất cả 126000 đồng, Huệ gồm số tiền bởi 2/3 số tiền vàng Lan. Hồng bao gồm số chi phí bằng ba phần tư số tiền giấy Huệ. Hỏi trung bình mỗi các bạn có bao nhiêu tiền ?

- Lan tất cả 126000 đồng, Huệ tất cả số tiền bởi 2/3 số tiền của Lan với bằng 3/4 số tiền bạc Hồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi các bạn có bao nhiêu tiền ?

7 - Một đoàn xe pháo chở hàng. Tốp đầu bao gồm 4 xe, mỗi xe chở 92 tạ hàng; tốp sau bao gồm 3 xe, mỗi xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được từng nào tạ mặt hàng ?

b. Trung bình từng xe chở được từng nào tạ mặt hàng ?

8- Trung bình cộng của cha số là 48. Biết số trước tiên là 37, số thứ hai là 42. Kiếm tìm số trang bị ba.

- Trung bình cộng của bố số là 94. Biết số đầu tiên là 85 với số đầu tiên hơn số thứ hai là 28. Search số sản phẩm ba.

- Một shop nhập về cha đợt, vừa phải mỗi lần 150 kilogam đường. Đợt một nhập 170 kg cùng nhập thấp hơn đợt hai 40 kg. Hỏi dịp ba cửa hàng đã nhập về bao nhiêu kg ?

- Một shop nhập về tía đợt, vừa phải mỗi dịp 150 kilogam đường. Đợt một nhập 168 kg, với nhập bởi 4/5 dịp hai. Hỏi đợt ba shop đã nhập về từng nào kg ?

- Khối lớp 5 của trường em tất cả 3 lớp, trung bình mỗi lớp có 32 em. Biết lớp 5A tất cả 33 học viên và nhiều hơn nữa lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C tất cả bao nhiêu học viên ?

9 - An gồm 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An và Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

- An gồm 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng tất cả 23 viên bi. Dũng gồm số viên bi bằng trung bình cộng số bi của An, Bình và Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An có 18 viên bi, Bình có không ít hơn An16 viên bi, Hùng có ít hơn Bình11 viên, Dũng có số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi ?

- An bao gồm 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An và Bình, Dũng có số bi bởi trung bình cộng số bi của Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi?

Chuyên đề 9 - câu hỏi về quá trình chung

1/ có hai người cùng có tác dụng một công việc. Người thứ nhất làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Bạn thứ hai làm 1 mình thì yêu cầu 4 giờ mới xong. Hỏi giả dụ hai người cùng có tác dụng chung quá trình đó thì sau bao thọ sẽ xong ?

- bao gồm hai vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể. Vòi trước tiên chảy đầy bể trong 4giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai chảy đầy bể trong 6giờ. Bể không có nước, nếu cho hai vòi tan vào bể cùng một lúc thì sau bao lâu bể vẫn đầy nước?

2/ Có ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất làm 1 mình thì phải 3h mới xong. Người thứ nhị làm 1 mình thì bắt buộc 4 giờ bắt đầu xong. Bạn thứ tía làm 1 mình thì chỉ với sau 2 tiếng là dứt Hỏi giả dụ cả bố người cùng có tác dụng chung các bước đó thì sau bao thọ sẽ ngừng ?

3/ Hai tín đồ cùng làm thông thường một công việc thì sau 2 tiếng đồng hồ sẽ xong. Trường hợp người đầu tiên làm một mình thì yêu cầu mất 5 giờ bắt đầu xong. Hỏi nếu người thứ nhì làm một mình thì đề xuất cần bao nhiêu thời gian để làm xong quá trình đó ?

- hai vòi nước cùng chảy vào bề thì sau 3 giờ sẽ đầy bể. Nếu để một vòi đầu tiên chảy thì yêu cầu mất 8 giờ new đầy. Hỏi nếu chỉ mở một vòi vật dụng hai thì sau bao lâu bể đã đầy ?

4/ Hai tín đồ thợ cùng làm tầm thường một các bước thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau thời điểm làm được 3 giờ thì người thợ cả bận câu hỏi nên để tín đồ thợ phụ dứt nốt các bước đó trong 6 giờ. Hỏi nếu mỗi thợ làm 1 mình thì sau bao lâu đang xong công việc đó ?

5/ một chiếc bể gồm hai vòi vĩnh nước, một rã vào cùng một chảy ra. Vòi rã vào rã trong 5 tiếng thì đầy bể. Vòi chảy ra sẽ có tác dụng cạn bể đầy nước trong 7 giờ. Trường hợp mở cả hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đã đầy nước ?

6/ một cái bể có cha vòi nước, hai chảy vào (V1, V2) và một tung ra (V3). Vòi1 tan đầy bể vào 2 giờ. Vòi2 tung đầy bể trong 6 giờ. Vòi tan ra sẽ có tác dụng cạn bể đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 bể sẽ có nước ta mở cả tía vòi đồng thời thì sau bao thọ bể vẫn đầy nước ?

8/ Trâu mẹ ăn một bó cỏ không còn 16 phút. Dẫu vậy trâu mới ăn được 4 phút thì tất cả thêm nghé nhỏ đến cùng ăn uống và cả hai bà bầu con chỉ ăn trong 10 phút thì không còn bó cỏ. Hỏi nếu nghé con ăn một mình thì sau bao lâu đang hết bó cỏ trên ?

9*/ Một bể nước có hai mẫu vòi. Vòi 1 tung đầy bể trong 2 tiếng 15 phút. Cách đáy bể 1/3 độ cao có vòi vật dụng hai dùng để làm tháo nước ra. Trường hợp bể đầy nước, ta mở vòi nhì trong 3h thì vòi hai không thể chảy nữa. Bể không tồn tại nước, lúc 5 giờ người ta mở vòi1 cùng quên ko khoá vòi vĩnh 2. Hỏi đến lúc nào thì bể đầy nước ?

10/ Có bố vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể thì sau nhì giờ bể đang đầy.

+ ví như vòi 1 và 2 thuộc chảy thì sau 4 giờ sẽ đầy bể.

+ giả dụ vòi 2 với 3 cùng chảy thì sau 4 giờ đã đầy bể.

Chuyên đề 10: Toán VUI - SUY LUẬN

1. Gà Nâu và kê Mơ ấp trứng. Con gà Nâu nói: " nếu tôi chuyển mang lại chị 2 trứng thì số trứng của nhị ta ấp bởi nhau". Gà Mơ nói: " ví như tôi chuyển mang đến chị 3 trứng thì thì số trứng của mình chỉ bằng 50% số trứng của chị ấy ấp ".

Hỏi mỗi con ấp bao nhiêu trứng?

2. 3 các bạn Hồng, Hoa, Huệ tham gia dự thi học sinh tốt lớp 5 đạt 3 giải: Nhất, nhì, ba. Sau khi nghe chúng ta đoán:

+ Tùng giải ba.

+ Lâm không đạt giải ba.

+ Tú không giành giải nhì.

- cha bạn Tùng, Lâm, Tú làm bài xích kiểm tra toán đạt tía điểm: 8 ; 9 ; 10. Trong 3 câu: " Lâm được điểm 10 ", "Tùng không được điểm 10 ", " Tú không được 9 " thì chỉ có một câu đúng.

Tính số điểm của mỗi bạn.

3. Hai bạn Tí và Tèo sinh sống trên hòn đảo nói thật với nói dối. Tí nói với Tèo: " không nhiều nhất một trong hai chúng ta có một tín đồ nói dối ". Hỏi Tí với Tèo ai là người nói thật, ai là người nói dối?

4. Bao gồm 5 ổ khoá trông hệt nhau nhau, những chìa cũng có thể có vẻ tương đương nhau nhưng mỗi ổ khoá đều có chìa ưa thích hợp. Bởi sơ ý chủ nhân đã nhằm lẫn lộn những chìa khoá. Hỏi bắt buộc thử những nhất bao nhiêu lần nhằm tìm ra chìa khoá ưa thích hợp cho từng ổ khoá.

5. Vào hộp tất cả 15 viên bi đỏ, 14 viên bi xanh, 10 viên bi vàng. Hỏi phải kéo ra ít nhất từng nào viên bi thì thì chắc chắn là trong đó gồm 10 viên bi cùng màu ( không nhìn vào hộp ).

6. Fan ta nhằm 10 chiếc cây bút chì đỏ, 20 bút chì xanh cùng 30 cây bút chì quà trong một dòng hộp. Hỏi nếu như không nhìn vào hộp thì phải mang ra ít nhất bao nhiêu cái cây bút chì để trong số bút lấy ra có:

a. ít nhất 1 chiếc cây bút màu đỏ.

b. Tối thiểu 2 chiếc cây bút màu xanh.

c. ít nhất 3 chiếc bút màu vàng.

d. Tối thiểu 2 chiếc cây bút cùng màu.

g. Không nhiều nhất có một chiếc bút mỗi loại.

h. Tối thiểu 3 loại bút màu đỏ và 2 chiếc bút màu xanh.

7. Tía bạn Hồng, Cúc, Huệ trồng 3 cây hoa: hồng, cúc, huệ. Các bạn trồng cây hồng nói với Cúc: "Trong cả cha chúng ta, không có ai trồng cây trùng cùng với tên của chính mình cả". Hỏi bạn nào vẫn trồng cây nào?

8. Bao gồm 10 người phi vào phòng họp, tất cả đều hợp tác lẫn nhau. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu dòng bắt tay?

9. Trước khi vào trận trơn đá, các cầu thủ lần lượt hợp tác nhau và hợp tác 3 trọng tài, các trọng tài cũng lần lượt hợp tác nhau. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu chiếc bắt tay.

10. Gồm 9 chiếc nhẫn hình thức giống hệt nhau, trong số đó có 8 cái nặng cân nhau và 1 cái nặng hơn một chút. Làm cố gắng nào để tìm kiếm được chiếc nhẫn nặng nề hơn bằng một loại cân đĩa còn chỉ với 2 lần cân?

11. Có 5 quan tài đựng xà phòng, trong số ấy có một săng mà mỗi gói bị thiếu thốn 10g. Làm nỗ lực nào chỉ dùng cái cân đồng hồ (cân đơn) và với một lần cân nặng để phát hiện nay ra hòm xà chống bị thiếu. (đánh số lắp thêm tự và lấy ra ở mỗi thùng số gói theo thiết bị tự của hòm-> cân nặng và địa thế căn cứ vào cân nặng xà chống thiếu để phát hiện tại ra cỗ áo xà phòng thiếu.

12. An có 3 miếng giấy. Từ bỏ 3 mảnh giấy này, An mang ra một số miếng rồi xé từng mảnh kia thành 3 miếng nhỏ. Trong các các mảnh dành được An lại lôi ra một số mảnh rồi lại xé mỗi miếng thành 3 mảnh nhỏ tuổi hơn. Cứ có tác dụng như vậy sau cùng An đếm được tất cả 102 mảnh giấy phệ nhỏ. Hỏi An đang đếm đúng giỏi sai?

Chuyên đề 11: Các bài toán về cân - đong - đo

*- một tờ vải lâu năm 2m 4dm. Ao ước cắt lấy 6dm vải vóc mà không có thước đo thì làm cố gắng nào để giảm cho đúng?

- gồm một sợi dây dài 3m 2dm. Ao ước cắt đem một đoạn nhiều năm 6dm mà không tồn tại thước đo thì làm vậy nào để cắt cho đúng?

- có một sợi dây tương đối dài 3m 6dm. Ao ước cắt đem một đoạn lâu năm 9dm mà không có thước đo thì làm cố gắng nào để cắt cho đúng?

- bao gồm một sợi dây khá dài 1m 2dm. Không có thước đo, làm núm nào để cắt ra một đoạn lâu năm 4dm 5cm?

- Bình bao gồm một sợi dây dài 1m 2dm, Bình hy vọng cắt ra một đoạn dây dài 4dm5cm nhưng không có thước đo đề nghị không giảm được. Em hãy nghĩ bí quyết giúp Bình.

*- có 4 kg gạo với một cân nặng hai đĩa, không có quả cân. Muốn lấy ra 1kg gạo thì phải làm như thế nào?

- gồm 5 kg gạo, một quả cân 1kg với một cân nặng hai đĩa. Muốn kéo ra 1kg gạo bằng một lần cân nặng thì yêu cầu làm như thế nào?

Có một cân nặng hai đĩa với một quả cân 1kg, một quả cân nặng 2kg. Làm chũm nào để qua nhị lần cân kéo ra được 9kg gạo?

Các siêng đề tu dưỡng học sinh tốt lớp 4 môn Toán bao gồm 11 chăm đề cho các em học sinh nắm được những dạng Toán trọng tâm ôn thi học sinh xuất sắc môn Toán lớp 4. Các em coi và thiết lập về chi tiết toàn cỗ tài liệu. Những thầy cô tìm hiểu thêm tài liệu để lấy ra những bài ôn tập lớp 4 cho những em học tập sinh.

Bài 1. Đầu năm học bên trường cài đặt cho khối 4 là 625 vở chia cho tía lớp. Biết 4A gồm 38 học sinh, lớp 4B tất cả 42 học tập sinh, lớp 4C có 45 học tập sinh, mỗi em được thiết lập số vở bằng nhau. Hỏi mỗi lớp mua bao nhiêu vở

Phân tích: từ số học sinh 3 lớp ta kiếm được tổng số học sinh khối 4. Do mỗi học sinh được số vở đều bằng nhau nên ta tìm được số vở mỗi học sinh được mua, từ kia ta đi tính số vở mỗi lớp được mua.

Giải:

Số học sinh 3 lớp là: 38 + 42 + 45 = 125 (học sinh)

1 học viên được mua số vở là: 625 : 125 = 5 (vở)

Lớp 4A được mua: 5 x 38 = 190 (vở)

Lớp 4B được mua: 5 x 42 = 210 (vở)

Lớp 4C được mua: 5 x 45 = 225 (vở)

Bài 2. Cô giáo chia 720 quyển vở mang đến 3 lớp. Biết 3 lần số vở của lớp 4A bằng hai lần số vở của lớp 4B, 5 lần số vở của lớp 4B bởi 3 lần số vở của lớp 4C. Tìm kiếm số vở của từng lớp.

Giải:

Theo đề bài bác ta có nếu biểu hiện số vở 4B là 3 phần thì số vở của lớp 4A là 2 phần, số vở của lớp 4C là 5 phần. Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 2 + 3 + 5 = 10 (phần)

Số vở 4A là: 720 : 10 x 2 = 144 (quyển)

Số vở 4B là: 144 : 2 x 3 = 216 (quyển)

Số vở 4C là: 216 : 3 x 5 = 360 (quyển)

Bài 3. Hai team thiếu niên tiền phong, đội 1 có 4 phân đội, đội 2 tất cả 5 phân đội. Đội 1 kém đội 2 là 12 bạn. Biết số nhóm viên mỗi phân đội bằng nhau, tính xem cả nhì đội bao gồm bao nhiêu đội viên?

Phân tích: Vì team 2 nhiều hơn thế đội một là 1 phân đội, nhưng đội 2 nhiều hơn thế nữa đội một là 12 bạn nên số bạn 1 phân nhóm là 12 bạn. Từ đó ta tính được số đội viên từng đội.

Giải:

Số phân team của team 2 hơn đội 1 là:

5 – 4 = 1 (phân đội)

Đội 1 kém team 2 là 12 bạn, vậy 1 phân đội gồm 12 bạn.

Số nhóm viên team 1 là: 12 x 4 = 48 (bạn)

Số team viên team 2 là: 12 x 5 = 60 (bạn)

Số team viên của cả hai đội là: 48 + 60 = 108 (bạn)

Bai 4. Một cửa hàng bán xà phòng, buổi sáng bán tốt 5 thùng, buổi chiều bán được 5 hộp. Biết buổi sáng bán nhiều hơn thế nữa buổi chiều 100 gói cùng số gói ngơi nghỉ mỗi thùng buổi sáng sớm nhiều gấp đôi số gói ở mỗi hộp buổi chiều. Hỏi buổi sáng, buổi chiều bán tốt bao nhiêu gói xà phòng?

Giải:

Buổi sáng sủa bán nhiều hơn thế nữa buổi chiều: 5 x 2 – 5 = 5 (hộp buổi chiều)

1 vỏ hộp buổi chiều có số gói là: 100 : 5 = 20 (gói)

Số gói buôn bán buổi sáng sủa là: đôi mươi x 5 x 2 = 200 (gói)

Số gói chào bán buổi chiều là: đôi mươi x 5 = 100 (gói)

Bài 5. tất cả 4 đoàn xe, đoàn 1 gồm các xe, từng xe chở được 15 tạ, đoàn 2 gồm những xe, từng xe chở được 2 tấn, đoàn 3 gồm các xe, từng xe chở được 25 tạ cùng đoàn 4 gồm các xe, từng xe chở được 3 tấn. Cả bốn đoàn chở được 450 tạ gạo. Tính xem từng đoàn chở từng nào tạ gạo, biết số xe pháo của 4 đoàn bằng nhau.

Giải:

2 tấn = 20 tạ

3 tấn = 30 tạ.

Vì số xe của 4 đoàn đều bằng nhau nên ta trả sử mỗi đoàn đều có một xe thì số tạ gạo chở được là:

15 + 20 + 25 + 30 = 90 (tạ)

Số xe từng đoàn là: 450 : 90 = 5 (xe)

Đoàn 1 chở được: 15 x 5 = 75 (tạ)

Đoàn 2 chở được: 20 x 5 = 100 (tạ)

Đoàn 3 chở được: 25 x 5 = 125 (tạ)

Đoàn 4 chở được: 30 x 5 = 150 (tạ)

Bài 6. trong một đợt kiểm tra, tía lớp 4A, 4B, 4C được toàn bộ 130 điểm 10. Biết số điểm 10 của lớp 4B gấp đôi số điểm 10 của lớp 4A cùng gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C. Tính xem từng lớp bao gồm bao nhiêu điểm 10.

Giải:

Vì số điểm 10 của lớp 4B gấp hai số điểm 10 của lớp 4A cùng gấp rưỡi số điểm 10 của lớp 4C với tổng số điểm 10 là 130 buộc phải ta bao gồm sơ đồ dùng : ( biểu lộ số điểm 10 của lớp 4B là 6 phần bởi nhau), thì số điểm 10 của lớp 4A là 3 phần và số điểm 10 của lớp 4C là 4 phần như thế.

*

Số điểm 10 lớp 4A là:

130 : (6 + 4 + 3) x 3 = 30 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4B là: 30 x 2 = 60 (điểm)

Số điểm 10 lớp 4C là: 130 – 60 – 30 = 40 (điểm)

Bài 7. Cô giáo tải vở cho học sinh 66 000 đồng, gồm tía loại 200 đồng, 400 đồng và 500 đồng một quyển. Số tiền tải vở mỗi các loại đều bởi nhau. Hỏi mỗi loại bao gồm bao nhiêu quyển vở?

Giải:

Vì số tiền sở hữu mỗi loại vở đều đều nhau nên:

Số tiền sở hữu mỗi một số loại vở là: 66 000 : 3 = 22 000 (đồng)

Số vở loại 200 đồng là: 22 000 : 200 = 110 (quyển)

Số vở loại 400 đồng là: 22 000 : 400 = 55 (quyển)

Số vở các loại 500 đồng là: 22 000 : 500 = 44 (quyển)

Bài 8. Hai công nhân được thưởng 96 000 đồng. Biết 1/3 tiền thưởng của người trước tiên bằng 1/5 tiền thưởng của fan thứ hai. Hỏi mọi cá nhân được thưởng bao nhiêu?

Giải:

Vì 1/3 số tiền thưởng của người đầu tiên bằng 01/05 số tiền thưởng của tín đồ thứ hai cùng tổng số chi phí thưởng của 2 bạn là 96 000 đồng nên ta có sơ đồ:

*

Số chi phí thưởng của người đầu tiên là: 96000 : (3 + 5 ) x 3 = 36 000 (đồng)

Số tiền thưởng của người thứ hai là: 96000 – 36000 = 60000 (đồng)

Bài 9. mang đến 3 số gồm tổng bằng 550. Biết số thứ nhất bằng 50% số đồ vật ba, số thứ cha gấp 3 lần số sản phẩm công nghệ hai. Tìm ba số đó.

Giải:

Vì số đầu tiên bằng 1/2 số thiết bị 3, số thứ bố gấp 3 lần số thứ 2 nên thể hiện số thứ ba là 6 phần đều nhau thì số trước tiên sẽ là 3 phần như thế, số máy hai đã là 2 phần như thế.

Tổng của chúng bởi 550 nên ta có sơ đồ:

*

Tổng số phần bởi nhau: 3 + 2 + 6 = 11 (phần)

Số lần đầu là: 550 : 11 x 3 = 150

Số sản phẩm công nghệ 3 là: 150 x 2 = 300

Số thứ hai là: 300 : 3 = 100

Bài 10. Hai xí nghiệp sản xuất A với B gồm 2550 công nhân. Giả dụ thêm vào xí nghiệp B 200 bạn và sụt giảm ở nhà máy sản xuất A 200 fan thì khi ấy số công nhân ở xí nghiệp sản xuất A sẽ bằng một nửa số công nhân của nhà máy B. Kiếm tìm xem ban sơ mỗi nhà máy có từng nào công nhân.

Giải:

Thêm vào xí nghiệp sản xuất B 200 người, giảm nhà máy sản xuất A 200 tín đồ thì tổng số công nhân hai xí nghiệp vẫn là 2550 người. Số công nhân ở mỗi nhà máy sau khoản thời gian đã chuyển đổi biểu thị theo sơ vật sau:

*

Số người công nhân ở xí nghiệp sản xuất A sau khi giảm 200 người là:

2550 : ( 1 + 2 ) = 850 (người)

Số công nhân lúc đầu ở xí nghiệp sản xuất A là:

2550 – 1050 = 1500 (người)

Bài tập tự luyện.

Bài 1. An đi từ nhà đến lớp mất trăng tròn phút, tự trường đến câu lạc cỗ thiếu niên mất 25 phút, quãng mặt đường từ trường cho câu lạc bộ dài hơn nữa quãng con đường từ nhà đến trường là 325m. Hỏi từ bỏ nhà mang lại trường dài từng nào mét? từ bỏ trường đến câu lạc bộ dài từng nào mét?

Bài 2. Tìm nhì số gồm tổng là 1991 với thương của bọn chúng là 1990.

Bài 3. bà mẹ có 10 200 đồng có 3 nhiều loại tiền : nhiều loại 200 đồng, một số loại 500 đồng với 1000 đồng. Biết số tờ mỗi loại bằng nhau, tính xem từng loại bao gồm bao nhiêu đồng.

Bài 4. Một cửa hàng bán được 150 000 đồng tiền hàng, trong các số ấy 1/3 tiền bán sản phẩm may mặc bởi ½ tiền bán hàng nhôm cùng bằng 01/05 tiền bán hàng điện. Hỏi shop đó đã bán được bao nhiêu tiền hàng mỗi loại?

Bài 5. có hai thùng kẹo. Giả dụ thêm 200 gói vào thùng trước tiên thì số gói kẹo ở nhị thùng bằng nhau, trường hợp thêm 300 gói vào thùng vật dụng hai thì số gói kẹo làm việc thùng sản phẩm công nghệ hai sẽ gấp đôi số kẹo nghỉ ngơi thùng trang bị nhất. Search số gói kẹo làm việc mỗi thùng.

Bài 6. hai kho thóc, kho A gồm 3200 tấn, kho B tất cả 5600 tấn. Nếu chuyển đi sống mỗi kho cùng một số trong những thóc nào kia thì số thóc sót lại của kho B gấp rất nhiều lần số thóc nghỉ ngơi kho A. Tìm kiếm số thóc đã chuyển đi làm việc mỗi kho.

Bài 7. Lớp 4A và 4B chuẩn bị 96 000 đồng để sở hữ phần thưởng cuối năm. Lớp 4A đã cài hết 10 000 đồng, lớp 4B mua hết 26 000 đồng lúc ấy số tiền còn lại của lớp 4A gấp rất nhiều lần số tiền sót lại của lớp 4B. Hỏi ban đầu mỗi lớp chuẩn bị bao nhiêu tiền thiết lập phần thưởng?

Bài 8. Tổ An với Bình mua một trong những vở. Biết số vở của tổ An thấp hơn số vở của tổ Bình là 30 quyển với 1/3 số vở tổ Bình bởi ½ số vở tổ An. Kiếm tìm số vở tổ An, tổ Bình sẽ mua.

Bài 9. An cùng Bình có một vài tiền. Biết số tiền tài Bình bằng ½ số tài chánh An và Bình trường hợp thêm 200 đồng, An gồm thêm 1600 đồng thì cơ hội đó số tiền của An sẽ gấp 3 lần số tài chánh Bình. Tìm số tiền thuở đầu của mỗi người.

Bài 10. vào một trường ngoại ngữ học đêm hôm số bạn học giờ Đức bởi ½ số tín đồ học giờ đồng hồ Pháp, số bạn học tiếng Pháp bởi 1/3 số người học tiếng Anh. Hỏi mỗi ngoại ngữ bao gồm bao nhiêu người học, biết số người học tiếng Anh nhiều hơn số tín đồ học tiếng Đức là 100 người?

Bài 11. ba người đi bằng ba loại xe không giống nhau từ A cho B. Thời gian người thứ nhất đi bằng 1/3 thời gian người thứ tía đi với bằng một nửa thời gian fan thứ nhị đi. Biết 1 giờ fan thứ nhì đi được 24km và thời gian người thứ ba đi là 135 phút, tính quãng đường AB.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *